Akadémia Klub klubszabályzat

Alapszabály

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület neve: Akadémiai Klub (a továbbiakban: Klub)

1.2. A Klub székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 9.

1.3. A Klub önkormányzati elven működő egyesület. A Klub jogi személy.

2. A Klub célja és feladatai

A Klub célja, hogy a hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és egyéniségei, egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltését.

A Klub e cél elérése érdekében szervezi és elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, bensőséges és zártkörű találkozását.

3. A Klub tagsága

3.1. A Klub tagjai:

 • az alapítók, továbbá
 • a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének tagjai (akadémiai rendes, levelező, valamint külső tagok, továbbá tudományos fokozattal rendelkező, nyilvántartott köztestületi tagok), valamint
 • az európai nemzetközi akadémiák valamelyikének magyar tagjai, és
 • az Akadémia vezető megbízású köztisztviselői,
  akik elfogadják a Klub alapszabályát, belépési szándékukat a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják és fizetik a tagdíjat,
 • úgyszintén a Klub tagjai lehetnek azok a közéleti személyiségek is, akiknek a klubtagságot a Klub vezetősége felajánlja, feltéve, hogy annak elfogadásával a belépési nyilatkozatot aláírják, a Klub alapszabályát elfogadják, és fizetik a tagdíjat.

A nem köztestületi tagok felvételéről a Klub vezetősége dönt.
A köztisztviselői vezetői megbízás lejártát követően a Klub Vezetőségétől kérhető a tagság fenntartása.
Jogi személy a Klubnak csak pártoló tagja lehet. A pártoló tagsággal bíró jogi személy által megjelölt természetes személyek látogathatják a Klub helyiségeit, és részt vehetnek annak rendezvényein.

3.2. A tagság (a pártoló tagság) megszűnése:

3.2.1. a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével,

3.2.2. a Klubból való kilépéssel, amit írásban kell bejelenteni,

3.2.3. törléssel, ha a tag (pártoló tag) felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének,

3.2.4. kizárással, ha a tag a Klub szabályzatát súlyosan és szándékosan megsérti.

3.3. A kizárásról hozott határozat ellen a tag 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez. A fellebbezésnek a kizárás végrehajtására felfüggesztő hatálya van.

3.4. A tag jogai:

3.4.1. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Klub közgyűlésén és egyéb rendezvényein,

3.4.2. a Klub vezetőségébe tisztségviselőt választhat, illetve tisztségviselőnek választható,

3.4.3. javaslatokat, előterjesztéseket nyújthat be a Klub közgyűlése és vezetősége részére,

3.4.4. igénybe veheti a Klub által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat.

3.5. A tag kötelezettségei:

3.5.1. a Klub vezetői tisztségére történő megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb képessége szerinti ellátása,

3.5.2. a tagsági díj fizetése,

3.5.3. a pártoló tag esetében pártoló tagsági díj fizetése,

3.5.4. a Klub alapszabályának és házirendjének betartása.

4. A Klub szervezete

4.1. A Klub legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő és hatáskörébe tartozó kérdésekben dönthet.

4.1.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
 2. a Klub Vezetőség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, visszahívása,
 3. a Klub Vezetőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
 4. döntés valamely tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésről,
 5. a Klub feloszlatásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés,
 6. az egyéni tagok éves tagdíjának megállapítása.

4.1.2. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:

 1. a rendes közgyűlést háromévenként egy alkalommal kell összehívni,
 2. rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 10%-a azt (az ok megjelölésével) írásban kéri, ha a Klub Vezetősége azt indokoltnak tartja, vagy ha a felügyeletet gyakorló szerv írásban indítványozza.

4.1.3. A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a Klub Vezetőség a közgyűlést megelőzően 15 nappal előbb hirdeti meg.

4.1.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 15%-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

4.1.5. A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.

4.1.6. Az első közgyűlés tagjai az egyesület alapítói.

4.1.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Klub elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és két hitelesítő klubtag ír alá.

4.2. A Klub Vezetőség a Klub ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi a Klub tevékenységét, dönt a nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.
A Klub Vezetőség létszáma 26 fő, akiket a közgyűlés választ nyílt szavazással 3 évre.

A Klub Vezetősége szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Üléseiről emlékeztető készül, amelyet a Klub elnöke és az egyik titkára ír alá.

A Klub Vezetőség tanácskozási jogú tagokat kérhet fel. A Vezetőség elnöki tisztsége nem kooptálható, míg a vezetőségi tagok létszámának 1/3-a -- szükség esetén -- a tanácskozási jogú tagok kooptálásával betölthető.

4.2.1. A Klub Vezetőség feladatai:

 1. előkészíti a közgyűléseket, az éves munkatervet és költségvetést,
 2. megállapítja az éves költségvetést, és annak alapján gazdálkodik, szervezi a Klub tevékenységét,
 3. meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait,
 4. meghatározza a pártoló intézmények éves tagsági díját és a Klub helyiségeinek házirendjét,
 5. megállapítja a Klub által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások kívülállók által történő igénybevételének feltételeit,
 6. dönt a tagságból való törlésekről, valamint a kizárásokról,
 7. meghatározza saját ügyrendjét,
 8. beszámol a közgyűlésnek a végzett munkáról.

4.2.2. A Klubot az elnök képviseli. A Klub bankszámlájáról az elnök és a Vezetőség által aláírásra felhatalmazott titkár vagy az erre felhatalmazott két titkár együttesen rendelkezik. Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát -- a Klub Vezetősége által megállapított szabályok szerint -- az alapító elnökre, vagy a Vezetőség egy tagjára átruházhatja.

4.2.3. A titkárok ellátják az Akadémiai Klub működésével kapcsolatos operatív szervezési feladatokat.

4.3. A Közgyűlés által választott Számvizsgáló Bizottság rendszeresen ellenőrzi a Klub gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről évente jelentést készít a Vezetőség és háromévente a közgyűlés részére.

A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság megválasztja elnökét, megállapítja tevékenységének szabályait. Határozatait szótöbbséggel hozza.

5. A Klub vagyona

5.1. A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból képződhet.

5.2. A Klub a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

5.3. A Klub kiadásai: működési költségek, bérleti díjak, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.

5.4. Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


címkék:
Kapcsolatfelvétel

Akadémia Klub Étterem étlap

Akadémia Klub galériaCIKKEK

Eventrend G nyilatkozat

Minden idők legnehezebb időszakát éli a turizmus, a vendéglátás és a rendezvénypiac.

MTA Borest - Chardonnay és pinot noir

Bármelyik irányból közelítünk is, a chardonnay és a pinot noir a szőlőfajták arisztokratái közé tartoznak. Nagyságukból az sem tud semmit levonni, hogy mindkettőből meglehetősen sok van.

borvacsora a Magyar Tudományos Akadémián

Kis beharangozóul az Akadémia Klub Étterem 2020-as év borkóstolóiról osztanám meg gondolataimat mindazokkal, akik már eddig is látogatták a Borklub alkalmait – vagy éppen mostanában csatlakoznak hozzánk.  / Mészáros Gabriella /

kiváló desszert bort kóstolhattak évkezdő gasztronómiai vacsoránkon

A farsangi és báli szezonban rendeztük meg idei első borvacsoránkat. Az elegáns rendezvényen noha táncra nem került sor, a kiváló hangulatról a gasztronómiai remekek és a nagyszerű borok gondoskodtak. Elöljáróban azonban nézzünk kicsit utána mit is érdemes tudni erről az időszakról!

Porto Douro Vineyards

Magyar füleknek ismerősen cseng az “Oportó” szó, hiszen a főleg a villányi borvidéken kedvelt könnyed, jóivású vörösbort adó kékszőlőnek, a portugiesernek ez volt a leánykori neve. De mivel sem a bornak, sem pedig a szőlőfajtának nincs köze Portugália második legnagyobb városához, Portóhoz, így az EU tagságunkkal párhuzamosan el kellett a jól ismert névtől búcsúzni.

Tokaji szőlő

Sok szempontból a legfontosabb - és a külföldieknek talán az egyedüli ismert - borvidékünkről nyilván mindenki hallott, hiszen Kölcsey Ferenc neves költeményében, a Himnuszban is említésre került. Bízunk benne, hogy nincs magyar ember, aki ne ivott volna tokaji bort. Az utóbbi közel két évtizedben azonban óriási változások zajlanak Tokaj-Hegyalján, így talán nem haszontalan sorra vennünk a tokaji borstílusokat.

További cikkek >
New York Café TripAdvisor