Akadémia Klub klubszabályzat

Alapszabály

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület neve: Akadémiai Klub (a továbbiakban: Klub)

1.2. A Klub székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 9.

1.3. A Klub önkormányzati elven működő egyesület. A Klub jogi személy.

2. A Klub célja és feladatai

A Klub célja, hogy a hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és egyéniségei, egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltését.

A Klub e cél elérése érdekében szervezi és elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, bensőséges és zártkörű találkozását.

3. A Klub tagsága

3.1. A Klub tagjai:

 • az alapítók, továbbá
 • a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének tagjai (akadémiai rendes, levelező, valamint külső tagok, továbbá tudományos fokozattal rendelkező, nyilvántartott köztestületi tagok), valamint
 • az európai nemzetközi akadémiák valamelyikének magyar tagjai, és
 • az Akadémia vezető megbízású köztisztviselői,
  akik elfogadják a Klub alapszabályát, belépési szándékukat a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják és fizetik a tagdíjat,
 • úgyszintén a Klub tagjai lehetnek azok a közéleti személyiségek is, akiknek a klubtagságot a Klub vezetősége felajánlja, feltéve, hogy annak elfogadásával a belépési nyilatkozatot aláírják, a Klub alapszabályát elfogadják, és fizetik a tagdíjat.

A nem köztestületi tagok felvételéről a Klub vezetősége dönt.
A köztisztviselői vezetői megbízás lejártát követően a Klub Vezetőségétől kérhető a tagság fenntartása.
Jogi személy a Klubnak csak pártoló tagja lehet. A pártoló tagsággal bíró jogi személy által megjelölt természetes személyek látogathatják a Klub helyiségeit, és részt vehetnek annak rendezvényein.

3.2. A tagság (a pártoló tagság) megszűnése:

3.2.1. a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével,

3.2.2. a Klubból való kilépéssel, amit írásban kell bejelenteni,

3.2.3. törléssel, ha a tag (pártoló tag) felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének,

3.2.4. kizárással, ha a tag a Klub szabályzatát súlyosan és szándékosan megsérti.

3.3. A kizárásról hozott határozat ellen a tag 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez. A fellebbezésnek a kizárás végrehajtására felfüggesztő hatálya van.

3.4. A tag jogai:

3.4.1. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Klub közgyűlésén és egyéb rendezvényein,

3.4.2. a Klub vezetőségébe tisztségviselőt választhat, illetve tisztségviselőnek választható,

3.4.3. javaslatokat, előterjesztéseket nyújthat be a Klub közgyűlése és vezetősége részére,

3.4.4. igénybe veheti a Klub által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat.

3.5. A tag kötelezettségei:

3.5.1. a Klub vezetői tisztségére történő megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb képessége szerinti ellátása,

3.5.2. a tagsági díj fizetése,

3.5.3. a pártoló tag esetében pártoló tagsági díj fizetése,

3.5.4. a Klub alapszabályának és házirendjének betartása.

4. A Klub szervezete

4.1. A Klub legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő és hatáskörébe tartozó kérdésekben dönthet.

4.1.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
 2. a Klub Vezetőség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, visszahívása,
 3. a Klub Vezetőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
 4. döntés valamely tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésről,
 5. a Klub feloszlatásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés,
 6. az egyéni tagok éves tagdíjának megállapítása.

4.1.2. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:

 1. a rendes közgyűlést háromévenként egy alkalommal kell összehívni,
 2. rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 10%-a azt (az ok megjelölésével) írásban kéri, ha a Klub Vezetősége azt indokoltnak tartja, vagy ha a felügyeletet gyakorló szerv írásban indítványozza.

4.1.3. A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a Klub Vezetőség a közgyűlést megelőzően 15 nappal előbb hirdeti meg.

4.1.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 15%-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

4.1.5. A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.

4.1.6. Az első közgyűlés tagjai az egyesület alapítói.

4.1.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Klub elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és két hitelesítő klubtag ír alá.

4.2. A Klub Vezetőség a Klub ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi a Klub tevékenységét, dönt a nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.
A Klub Vezetőség létszáma 26 fő, akiket a közgyűlés választ nyílt szavazással 3 évre.

A Klub Vezetősége szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Üléseiről emlékeztető készül, amelyet a Klub elnöke és az egyik titkára ír alá.

A Klub Vezetőség tanácskozási jogú tagokat kérhet fel. A Vezetőség elnöki tisztsége nem kooptálható, míg a vezetőségi tagok létszámának 1/3-a -- szükség esetén -- a tanácskozási jogú tagok kooptálásával betölthető.

4.2.1. A Klub Vezetőség feladatai:

 1. előkészíti a közgyűléseket, az éves munkatervet és költségvetést,
 2. megállapítja az éves költségvetést, és annak alapján gazdálkodik, szervezi a Klub tevékenységét,
 3. meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait,
 4. meghatározza a pártoló intézmények éves tagsági díját és a Klub helyiségeinek házirendjét,
 5. megállapítja a Klub által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások kívülállók által történő igénybevételének feltételeit,
 6. dönt a tagságból való törlésekről, valamint a kizárásokról,
 7. meghatározza saját ügyrendjét,
 8. beszámol a közgyűlésnek a végzett munkáról.

4.2.2. A Klubot az elnök képviseli. A Klub bankszámlájáról az elnök és a Vezetőség által aláírásra felhatalmazott titkár vagy az erre felhatalmazott két titkár együttesen rendelkezik. Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát -- a Klub Vezetősége által megállapított szabályok szerint -- az alapító elnökre, vagy a Vezetőség egy tagjára átruházhatja.

4.2.3. A titkárok ellátják az Akadémiai Klub működésével kapcsolatos operatív szervezési feladatokat.

4.3. A Közgyűlés által választott Számvizsgáló Bizottság rendszeresen ellenőrzi a Klub gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről évente jelentést készít a Vezetőség és háromévente a közgyűlés részére.

A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság megválasztja elnökét, megállapítja tevékenységének szabályait. Határozatait szótöbbséggel hozza.

5. A Klub vagyona

5.1. A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból képződhet.

5.2. A Klub a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

5.3. A Klub kiadásai: működési költségek, bérleti díjak, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.

5.4. Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


címkék:
Kapcsolatfelvétel

Akadémia Klub Étterem étlap

Akadémia Klub galériaCIKKEK

céges rendezvény az MTA épületében

Történelem és hagyomány – modern és méltó vendéglátással! Ha rangot adna egy üzleti ebédnek, egy sikeres projekt lezárásának vagy egy céges évfordulónak, az Akadémia Klub Rendezvényhelyszín a legmagasabb szinten gondoskodik Önről és vendégeiről!

bort szolgálnak fel az Akadémia Klub Rendezvényhelyszín díszvacsoráján

Egy díszvacsora pillanatit erősen szabályozzák az etikett előírásai. Ettől még persze lehet természetesen viselkedni, de a szabályok alapvetően meghatározzák az est hangulatát – a sok szabály azért született, hogy az emelkedett pillanatok különlegeségét hangsúlyozza, méltóságot adjon az eseménynek. A legfontosabb tudnivalók egy helyen – röviden.

Káprázatos díszmenü fogások (galéria)

Lapozza végig legújabb díszmenünk fogásainak káprázatos képeit! Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot ITT! 

Magyar Tudományos Akadémia zártkörű étterem

Örömmel tudatjuk, hogy szeptember 1-től zártkörű éttermünk ismételten várja klubtagjait, valamint üzleti partnereink rendezvény bekéréseit!

zarva tartas

Tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat, hogy zártkörű éttermünk várhatóan augusztus végéig tart zárva. Megértésüket köszönjük!

Akadémia Ételfotó

Kedves hűséges Borklub tagjaink! Szomorúan írom a levelet, mert úgy tűnik, egyhamar még mindig nem tudunk találkozni. Ami nem jelenti azt, hogy a boros palackjainkat is teljesen félreállítottuk volna, sőt.

További cikkek >
New York Café TripAdvisor